POLSKI ZWIĄZEK INŻYNIERÓW
I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA ODDZIAŁ W OPOLU

KOŁO TERENOWE W STRZELCACH OPOLSKICH

Walne Zgromadzenie Koła Terenowego PZITB 2015r i 2016r wraz z szkoleniem

30 stycznia 2016

wzNOWE KOŁO TERENOWE PZITB
W STRZELCACH OPOLSKICH

 Stało się. W dniu 01.12.2015r. powstało planowane i oczekiwane przez wielu od dłuższego czasu Koło Terenowe PZITB z siedzibą w Strzelcach Opolskich. Założycielami Koła, pod przewodnictwem Kol. Janusza Kurzyca byli Wanda Pinkas-Adamiec, Robert Respondek, Bogusław Barłóg, Piotr Hamryszak, Sylwester Kaczmarek, Hubert Gawlik i Marek Urbański. W trakcie spotkania wyborczego, jednogłośnie w tajnym głosowaniu, wybrano Zarząd Koła: Kol. Janusz Kurzyca – Przewodniczący, Kol. Robert Respondek – sekretarz, Kol. Bogusław Barłóg – skarbnik.

Koło Terenowe PZITB z siedzibą w Strzelcach Opolskich powstało w końcówce kadencji opolskiego Oddziału PZITB, dlatego też już w dniu 29.01.2016r. o godz.17:00 w Strzelcach Opolskich w restauracji Stary Młyn, odbyło się Walne Zebranie Wyborcze członków Koła Terenowego PZITB z siedzibą w Strzelcach Opolskich mające na celu wybór spośród członków ww. Koła Przewodniczącego i członków Zarządu Koła Terenowego PZITB z siedzibą w Strzelcach Opolskich na okres kadencji 2016-2020.

Spotkanie sprawozdawczo wyborcze poprzedziło sponsorowane przez firmę Xella Polska Sp. z o.o. szkolenie, na które zaproszono nie tylko członków PZITB, ale i lokalnych projektantów, kierowników budów, wykonawców, urzędników administracji publicznej – ok. 30 osób. Szkolenie głównie dot. mineralnych płyt izolacyjnych Multipor, z częścią nie tylko teoretyczną, ale i z praktycznym pokazem murowania i wykańczania ścianek z betonu komórkowego jako ocieplenie budynków od środka. Xella Polska Sp. z o.o. jako sponsor spotkania zapewnił materiały informacyjno-szkoleniowe, poczęstunek, a na zakończenie szkolenia obiad dla uczestników.

Około godz. 19:45, przechodząc do kluczowego dla członków PZITB punktu spotkania, rozpoczęto Walne Zebranie Wyborcze członków Koła Terenowego PZITB z siedzibą w Strzelcach Opolskich. Przewodniczącym Walnego Zebrania został Kol. Piotr Hamryszak, sekretarzem Kol. Katarzyna Moska. W trakcie zebrania głos zabrał Kol. Wiesław Baran – Przewodniczący PZITB  O/Opole, który w swoim wystąpieniu poinformował zebranych o 65-leciu opolskiego oddziału PZITB, zacytował m.in. zapisy statutowe mówiące o tym, iż PZITB jest dobrowolny, otwarty i samorządny. Przewodniczący powiedział, że imponujące jest, że w tak krótkim czasie tak dużo osób zorganizowało się aby działać w Kole Terenowym PZITB z siedzibą w Strzelcach Opolskich. Kolejno głos zabrał Kol. Jan Centkowski – Skarbnik PZITB  O/Opole informując zebranych o prowadzonych przez PZITB kursach na uprawnienia budowlane 2 razy w ciągu roku. W tym roku rozpoczyna się 38 edycja ww. kursu, a imponujący jest fakt, że do tej pory przeszkolono 834 osoby, a Opolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Opolu w okresie swojego 13-letniego istnienia wydała uprawnienia dla 1214 osób. Kol. Jan Centkowski poinformował, że seniorzy, którzy są na emeryturze mogą być członkami kół terenowych płacąc składkę członkowską jak członkowie Koła Seniora, warunkiem jest wypełnienie odpowiedniej deklaracji.

Następnie Przewodniczący Zebrania Kol. Piotra Hamryszak poddał pod głosowanie udzielenie absolutorium dla działalności Zarządu Koła Terenowego PZITB z siedzibą w Strzelcach Opolskich w poprzedniej kadencji. W jawnym głosowaniu, jednogłośnie członkowie Koła Terenowego udzielili absolutorium dla krótkiej (ok. 2-miesiecznej) działalności Zarządu Koła.

W toku Zebrania wybrano skład Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej: Kol. Sylwester Kaczmarek, Kol. Hubert Gawlik i Kol. Marek Urbański; jak i skład Komisji Uchwał i Wniosków: Kol. Robert Respondek i Kol. Joanna Gawlik- Weber.

Po ustaleniu składu ww. komisji przystąpiono do uroczystej części obrad, podczas której Kol. Wiesław Baran jako Przewodniczący PZITB O/Opole wręczył nowym członkom PZITB legitymacje członkowskie.

Przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej poinformował zebranych o prawomocności Zebrania, po czym przystąpiono do wyborów Przewodniczącego i Członków Zarządu Koła Terenowego PZITB z siedzibą w Strzelcach Opolskich na kadencję 2016-2020.

W wyniku tajnych głosowań, jednogłośnie, na Przewodniczącego Koła Terenowego PZITB z siedzibą w Strzelcach Opolskich wybrano Kol. Janusz Kurzyca, natomiast na Członków Zarządu Koła wybrano Kol. Roberta Respondek i Kol. Bogusława Barłóg.

W trakcie Walnego Zebrania Wyborczego członków Koła Terenowego PZITB z siedzibą w Strzelcach Opolskich nie zgłoszono żadnego wniosku do Komisji Uchwał i Wniosków.

Przewodniczący zebrania Kol. Piotr Hamryszak zamknął obrady Walnego Zebrania Wyborczego członków Koła Terenowego PZITB z siedzibą w Strzelcach Opolskich.

Na zakończenie Kol. Janusz Kurzyca, Przewodniczący Koła Terenowego PZITB z siedzibą w Strzelcach Opolskich na kadencję 2016-2020, w krótkiej przemowie optymistycznie spoglądając w przyszłość omówił pomysły dalszej działalności i integracji członków Koła Terenowego PZITB z siedzibą w Strzelcach Opolskich.

Obrady zakończono pamiątkowymi zdjęciami.

Na posiedzeniu Zarządu Koła Terenowego PZITB z siedzibą w Strzelcach Opolskich w dniu 12.02.2016r. ukonstytuował się Zarząd Koła Terenowego PZITB z siedzibą w Strzelcach Opolskich, który w kadencji 2016-2020 działać będzie w składzie: Kol. Janusz Kurzyca – Przewodniczący, Kol. Robert Respondek – sekretarz, Kol. Bogusław Barłóg – skarbnik.

Robert Respondek

Sekretarz Koła Terenowego PZITB Strzelce Opolskie